Camp At Shaheed Bhai Bal Mukund Govt. Sarvodya Vidyalaya, Shankracharya Marg, Delhi-54, 4th February 2016
DSC00736
DSC00737
DSC00738
DSC00740
DSC00741
DSC00742
DSC00743
DSC00744
DSC00745
DSC00746
DSC00747
DSC00748
DSC00749
DSC00750
DSC00751
DSC00752
DSC00753
DSC00754
DSC00755
DSC00756
DSC00757
DSC00758
DSC00759
DSC00760
DSC00761
DSC00762
DSC00763
DSC00764
DSC00765
DSC00766
DSC00767
DSC00768
DSC00769
DSC00770
DSC00771
DSC00772
DSC00773
DSC00774
DSC00775
DSC00776